Дарения към Фондацията за 2006 година

Дарения към Фондацията за 2006 година

1. Приходи от чл. внос - 2083.31 лв.

2. Приходи от дарения на физ. лица - 6361.29 лв. в т. ч.:
- приходи от чл. внос - 947.00 лв.
- дарени от В. Михов - 1000.00 лв.
- др. приходи - 20.00 лв.

3. Приходи от дарения на юрид. лица - 42870.66 лв. в т.ч.
- дарение от “Интербул”ООД - 300.00 лв.
- дарение от Община Свищов - 2000.00 лв.
- дарение от “ГУС”- 57.60 лв.

4.Приходи от лихви - 40.23 лв.

5. Такси, комисионни - 28.00 лв.

Общо: 51383.49 лв. /без средства в каса и банка/

***

Наличност в каса към 01.01.2006 г. - 11.79 лв.
Наличност в БС към 01.01.06г. - 29081.69 лв.

Наличност в каса към 31.12.2006 г. - 345.58 лв.
Наличност в БС към 31.12.06 г. - 7285.43 лв.