Дарения към Фондацията за 2007 година

Дарения към Фондацията за 2007 година

Месец Януари 2007 г.

Приходи в касата
• Чл. внос - сем. Пантелееви – 20 лв.
• Чл. внос - сем. Петкови – 20 лв.
• Чл. внос - сем. Братови – 40 лв.
• Чл. внос - сем. С.Петров – 100 лв.
• Чл. внос - сем. Ангелови – 80 лв.
Общо: 260.00 лв.

Приходи по БС
• От лихви – 1.16 лв.
• Чл.внос – 80 лв.
• От каса – 145 лв.
Общо: 226.16 лв.


Месец Февруари 2007 г.

Приходи в каса
• Чл. внос – 60 лв.
• Изтеглени от БС – 150 лв.
• Събрани суми за Сърбия – 65 лв
Общо: 275.00 лв.

Приходи по БС
• От лихви – 1.17 лв.
Общо: 1.17 лв.


Месец Март 2007 г.

Приходи в каса
• От Община Свищов за проведени мероприятия в памет на децата – 280.40 лв.
• От членски внос – 340.00 лв.
• Изтеглени от БС – 300.40 лв.
• Събрани суми за Сърбия – 470.00 лв
Общо: 1390.80 лв.

Приходи по БС
• От лихви – 1.09 лв.
Общо: 1.09 лв.


Месец Април 2007 г.

Приходи в каса
• Чл. внос – 120.00 лв.
• Др. разходи – 296.00 лв.
• Община Свищов за кроса – 199.80 лв.
Общо: 615.80 лв.

Приходи по БС
• Внесени от каса – 516.00 лв.
• От лихви – 1.04 лв.
Общо: 517.04 лв.


Месец Май 2007 г.

Приходи в каса
• Чл. внос – 213.00 лв.
• Изтегл. От УниКредит Груп – 325,84 лв.
• Средства, отпуснати от Община Свищов – 119.69 лв.
Общо: 658.53 лв.

Приходи по БС
• Дарение от Станислав Петров Димитров – 200.00 лв.
Общо: 200.00 лв.


Месец Юни 2007 г.

Приходи в каса
• Дарение Студия Комедия – 75.00 лв.
• Общ. Свищов за мероприятие по математика – 199,80 лв.
• Изтеглена сума за РЗ – 180.40 лв.
• Чл. внос - сем. Гергови – 10.00 лв.
• Чл. внос - сем. Братови – 20.00 лв.
• Чл. внос - сем. Манзарови – 20.00 лв.
• Дарение от гр. Биело поле – 9735.00 лв.
Общо: 10257.20 лв.

Приходи по БС
• Внесено дарение от каса на гр. Биело поле – 9735.00 лв.
Общо: 9735.00 лв.


Месец Юли 2007 г.

Приходи в каса
• Изтеглена сума за РЗ от "Уникредит Булбанк" – 180.40 лв.
• Чл. внос - сем. Петкови – 20.00 лв.
Общо: 200.40 лв.


Месец Август 2007 г.

Приходи в каса
• Изтеглена сума за РЗ – 180.40 лв.
• Чл. внос – 100.00 лв.
Общо: 280.40 лв.

Приходи по БС
• Дарение от Интерамерикан България ЗЕАД – 2000.00 лв.
• Дарение от БФС – 2500.00 лв.
Общо: 4500.00 лв.


Месец Септември 2007 г.

Приходи в каса
• Дарение за футб.турнир “Финмарк Комерсиал” ЕООД – 3000.00 лв.
•Дарение за футб.турнир “Фодар Комерс” ЕООД – 1000.00 лв.
• Изтеглени от Уникредит груп за футб. турнир – 11400.00 лв.
• Приходи от чл. внос – 220.00 лв.
• Приходи от дарения на юрид. лица – 2040.64 лв.
• Изтегл.от Уникр.груп за РЗ – 180.40 лв.
Общо: 17841.04 лв.

Приходи по БС
• БПФЛ – 2500.00 лв.
• ППОК с. Царевец – 2000.00 лв.
• Еврофутбол ЕООД – 2400.00 лв.
• БПФЛ – 3900.00 лв.
• Финмарк Ком. ЕООД – 4000.00 лв.
Общо: 14800.00 лв.


Месец Октомври 2007 г.

Приходи в каса
• Дарение от Финмарк ком. за с. Дебелец “Дом за мед. соц. грижи” – 182.14 лв.
• Дарение - сем. Петкови за с. Дебелец – 300.00 лв.
• Приходи от чл. внос – 240.00 лв.
• Изтегл. от Уникр. груп за РЗ – 180.40 лв.
Общо: 902.54 лв.


Месец Ноември 2007 г.

Приходи в каса
• Приходи от чл. внос – 120.00 лв.
• Изтеглени от Уникр. груп за РЗ и межд. простр. сем. Ангелови – 680.40 лв.
Общо: 800.40 лв.


Месец Декември 2007 г.

Приходи в каса
• Чл. внос сем. Петкови – 20.00 лв.
• Чл. внос сем. Генкови – 180.00 лв.
• Чл. внос сем. Пантелееви – 200.00 лв.
• Чл. внос сем. Братови – 7.00 лв. в касата (33 лв. за икона)
Общо: 407.00 лв.